سید حمیدرضا شهابی

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

۲ مطلب در بهمن ۱۳۹۰ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

هوالجمیل

 

پری زورم ایا چشمی بوینت

بوینم بعضیل افتان و دینت

چنونی غیرتم ایبو به قرآن

که دلم ایخو تیل خم هم نبینت

محمد مومنی ثانی

  • حمیدرضا شهابی
  • ۰
  • ۰

تفنگ نقره کوب

هوالجمیل

تفنگ نقره کوبم را فروختم

برای یار قبای ترمه دوختم

قبای ترمه ام را پس فرستاد

تفنگ نقره کوبم داد و بیداد

  • حمیدرضا شهابی