سید حمیدرضا شهابی

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

۳ مطلب در بهمن ۱۳۸۷ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

آفریقا

هر روز صبح در آفریقا آهویی از خواب بیدار میشود که می داند باید از شیر تندتر بدود وگرنه طعمه او  خواهد شد و شیری که میداند باید از آهو تندتر بدود و گرنه از گرسنگی خواهد مرد 0 مهم نیست شیر باشی یا آهو مهم این است که با طلوع آفتاب با تمام توان شروع به حرکت کنی!   

 ماندلا

  • حمیدرضا شهابی
  • ۰
  • ۰

آفریقا

هر روز صبح در آفریقا آهویی از خواب بیدار میشود که می داند باید از شیر تندتر بدود وگرنه طعمه او  خواهد شد و شیری که میداند باید از آهو تندتر بدود و گرنه از گرسنگی خواهد مرد 0 مهم نیست شیر باشی یا آهو مهم این است که با طلوع آفتاب با تمام توان شروع به حرکت کنی!   

 ماندلا

  • حمیدرضا شهابی
  • ۰
  • ۰

 


 

 

 


 

 

 

 

 

  • حمیدرضا شهابی